Samoyedo

Samoyedos mascles 4 mesos

1500.00 750.00

ventrada de Samoyedos